Yhteiskunnallinen yrittäjyys- Yhteistä hyvinvointia liiketoiminnalla

Kädet jotka kannattelevat

Yhdistys, säätiö, toiminimi, osuuskunta vai osakeyhtiö? Toimintamuotoja yhteisöille löytyy lukuisia hiukan erilaisin ominaispiirtein. Perinteisesti yleishyödylliset ja yhteiskunnan toimintoja tukevat yhteisöt ovat olleet yhdistyksiä tai säätiöitä. Osuuskunnat koostuvat usein itsenäisistä eri alojen ammattilaisista, jotka yhdistävät voimavaransa elinkeinotoimintaan. Osakeyhtiöt mielletään voittoa ja liiketoiminnan kasvua tavoitteleviksi yhteisöiksi, joille yhteiskunnalliset asiat eivät ole välttämättä etusijalla.

Voimin on perustettu osakeyhtiöksi, mutta toiminnan kehittyessä yritysmuoto päätettiin muuttaa yhteiskunnalliseksi yritykseksi, koska päätavoitteena on kehittää ikääntyneiden kuntoutusta Suomessa kustannusvaikuttavammaksi. Lisäsimme yhtiöjärjestykseen lausekkeen yhteiskunnallisesta tarkoitusperästä ja voittojen suuntaamisesta ikäihmisten kuntoutuksen kehittämiseen. Tavoitteita edistetään tutkimus- ja kehittämistyön sekä kuntoutuksen toteutuksen ja kouluttamisen avulla. Yrityksen tuotto käytetään täysimääräisenä edellä kuvatun tavoitteen edistämiseen. Voimin Oy:n toiminta pohjautuu yhteiskunnallisen yrityksen arvomaailmaan sekä eettiseen toimintatapaan ja se on läpinäkyvää sekä hyvän hallintotavan mukaista.

Yhteiskunnallinen yritys on oikeudellisesta muodostaan riippumaton yritys, jonka yhtiöjärjestykseen tai perustamisasiakirjaan on ilmoitettu yhtiön tarkoitukseksi myönteisten sosiaalisten vaikutusten tavoittelu voiton tavoittelun sijaan.  Kattavaa tietoa yhteiskunnallisten yritysten määrästä tai luonteesta ei ole saatavilla Suomessa, vaikka yritysmuotoa on kehitetty monissa Euroopan sosiaalirahaston hankkeissa vuodesta 1995 lähtien. Yhteiskunnalliset yritykset voivat olla suuria tai pieniä, toimia kansallisella, kansainvälisellä tai paikallisella tasolla kaikilla aloilla. Omistuspohja vaikuttaa yhteiskunnallisen yrityksen luonteeseen: osa yrityksistä on yleishyödyllistä liiketoimintaa harjoittavia ja osa taas julkisomisteisia yhteisöjä. Pyrkimys sosiaalisen ja yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseen ja osallisuuden lisäämiseen sekä palvelujen tai tuotteiden myyminen ovat yhteiskunnallisia yrityksiä yhdistäviä tekijöitä. Yritystoiminnan voitot käytetään ensisijaisesti tavoitteiden saavuttamiseen. Johdon avoimuus ja vastuullisuus korostuvat yhteiskunnallisessa yrityksessä, sillä sidosryhmien ja osapuolten on tärkeää olla selvillä yhtiön tilanteesta.

 

Miksi kannattaa perustaa yhteiskunnallinen yritys? Eikö riitä, että yritys kantaa vastuunsa ilmastosta, ympäristöstä ja ihmisistä osallistuen jollain tasolla yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamiseen? Monet yritykset ovat nykyisin hiilineutraaleja, ympäristön ongelmat tiedostavia ja kiertotaloutta kannattavia. Ilman yhtiöjärjestykseen kirjattua tavoitetta yhteiskunnallisesti hyödyllinen suuntaus saattaa kuitenkin joustaa voiton tuottamisen ollessa ensisijainen tavoite. Osakeyhtiön tarkoitus on lainsäädännön valossa tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, jollei yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai yhtiön perustamisdokumenteissa ole muuta säädetty. Yhteiskunnallinen yritys pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisesti ja on sitoutunut siihen säännöissään pyrkien luomaan yhteistä hyvinvointia toiminnallaan. Hyväntekeväisyyttä yhteiskunnallinen yrittäjyys ei kuitenkaan ole, vaan hyvää tehdään liiketoiminnan keinoin.

Kuinka yhteiskunnallinen yritys rahoittaa toimintaansa? Tähän on olemassa erilaisia vaihtoehtoja:

  • Yksityinen pääoma (oma sijoitus)
  • Vieras pääoma (velkaraha)
  • Joukkorahoitus
  • Liiketoiminnan tulot
  • Yksityinen sijoittaja
  • Kuntayhteistyö
  • Vaikuttavuuteen perustuva rahoitus

 

Kaikella rahalla on hintansa, joten rahoituslaskelmaa tehdessä kannattaa miettiä tarkkaan mihin ja kuinka paljon rahaa tarvitsee. Yhteiskunnallisilla yrityksillä voi olla monista vaihtoehdoista huolimatta vaikeuksia löytää sopivaa rahoitusmuotoa, sillä osa rahoituksista vaatii menestyvää liiketoimintaa, lainatulle pääomalle vakuuksia tai huomattavat korkokulut takaisin maksuille.

Sitran verkkosivuilla on vuoden 2011 uutisissa mainittu kehitteillä olleesta yhteiskunnallisten sijoitusten rahastosta, josta yhteiskunnalliset yritykset voisivat hakea rahoitusta. Myöhemmin Sitran sivuilta löytyy vielä maininta, jossa päätös rahaston mahdollisesta kokoamisesta tehdään vuoden 2012 aikana. Tämän jälkeen rahastosta ei löydy tietoja, mutta sen sijaan työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt keväällä 2021 yhteiskunnallisten yritysten strategian muodostamista. ”Strategian tarkoituksena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä uusien yhteiskunnallisten yritysten määrää sekä kehittää yhteiskunnallisten yritysten osaamista”. Hienoa, että hallitus näkee yhteiskunnallisten yritysten merkityksen työllistymiselle sekä kansalaisten hyvinvoinnille! Voisiko rahastolla kuitenkin saada vauhtia yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen?

Kirjoittajat:

Sanna, Viestintäkoordinaattori

Satu Niskanen, Toimitusjohtaja, Väitöskirjatutkija

 

Voimin Oy

 

Lähteet:

Meillä on idea! Yhteiskunnallisen yrittäjyyden opas

https://www.meillaonidea.fi/sites/default/files/aineisto/moi_opas_b5_web.pdf

Osakeyhtiölaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624

Sitra- Uutiset 2011- Uusi yhteiskunnallisten sijoitusten rahasto

https://www.sitra.fi/uutiset/uusi-yhteiskunnallisten-sijoitusten-rahasto/

Sitra- Yhteiskunnalliset yritykset

https://www.sitra.fi/aiheet/yhteiskunnalliset-yritykset/

Suomalaisen Työn Liitto- Yhteiskunnallinen Yritys- merkin säännöt

https://suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/yhteiskunnallinen-yritys-merkin-saannot/

Työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteiskunnallisten yritysten strategia. Työryhmän esitys 30.4.2021. https://vnk.fi/documents/1410877/53440649/YKY_strategia_05052021.pdf/4a5f8eb4-3f71-8e62-e906-f914c4e50440/YKY_strategia_05052021.pdf?t=1620290080798

Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa- Valtioneuvoston julkaisu 2020

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162094/TEM_2020_10.pdf

 

Jaa artikkeli