Arkikuntoutus asiantuntijapalvelut

Itsenäisen toiminnan tukena

Arkikuntoutus tukee ikäihmisten itsenäisyyttä ja lisää elämän mielekkyyttä. Enintään kolme kuukautta kestävän kuntoutusjakson tavoitteena on vahvistaa ikääntyvän väestön toimintakykyä ja auttaa heitä suoriutumaan paremmin arjessa. Arkikuntoutuksen avulla voidaan mahdollistaa kotona asuminen entistä pidempään ja parantaa tällä tavoin jokaisen asiakkaan elämänlaatua.

”Arkikuntoutuksen avulla minulla on taas mahdollisuus harrastaa ja osallistua sosiaaliseen elämään.”

-Asiakas

technology, old age and people concept - happy senior woman in glasses with laptop computer and glass of wine at home

Arkikuntoutus käytännössä

Arkikuntoutus toteutuu ikääntyneiden omassa ympäristössä. Kuntoutuja määrittelee kuntoutusjakson tavoitteet itse, ammattilaisen tukemana. Arkikuntoutustiimiin kuuluu toiminta- ja fysioterapeutti, kuntoutukseen perehtynyt lähihoitaja sekä sairaanhoitaja, jotka toteuttavat kotikäynnit yksin tai pareittain. Kotikäynneillä työntekijä tukee asiakasta esimerkiksi  ruuan laitossa, kauppa-asioinnissa tai jumppaohjeiden toteuttamisessa riippuen asiakkaan omasta tavoitteesta.

Mikä arkikuntoutus?

Arkikuntoutus on uusi kotikuntoutuksen muoto Suomessa. Muissa Pohjoismaissa jo vuosien ajan toteutettu ja hyväksi havaittu palvelu vahvistaa ikääntyvien asiakkaiden kykyä toimia itsenäisemmin arjessa ja tukee heidän tyytyväisyyttään omaa elämäänsä paremmin kuin tavanomainen kotihoito ja kuntoutus. Tavanomaiseen kotihoitoon verrattuna arkikuntoutus on myös yhteiskunnalle kustannus-vaikuttavampi tapa tukea ikääntyvää väestöä.

Yhdessä omin voimin

Ikääntyville asiakkaille suunnatussa kuntoutusmuodossa on kyse matalan kynnyksen toiminnasta, jossa eri alojen ammattilaiset, kuten hoitotyöntekijät ja toiminta- sekä fysioterapeutit tukevat ja vahvistavat kaikki yhdessä asiakkaan itsenäistä toimintaa kotona. Asiakaslähtöisessä arkikuntoutuksessa lähdetään aina liikkeelle kysymyksestä: ”Mitkä arjen toiminnot ovat asiakkaalle merkityksellisiä?” ja räätälöidään jokaiselle asiakkaalle yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma.

voimin-arkikuntoutus-lapsi-mummo

Asiakaslähtöistä kuntoutusta

Arkikuntoutustiimi tukee asiakasta hänen määrittelemiensä arjen toimien toteuttamisessa itsenäisemmin. Arkikuntoutuksessa voidaan esimerkiksi tukea tai avustaa asiakasta ruuanlaitossa, peseytymisessä, kaupassa asioimisessa tai harrastukseen menemisessä riippuen siitä, minkä toimen asiakas itse kokee itselleen tärkeäksi. Toiminta- ja fysioterapeutti ohjaavat hoitajia asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa ja hoitajat toteuttavat toimintakykyä tukevat kotikäynnit asiakkaan kotona tai muussa arkiympäristössä.

Vanhustenhoidon ammattilainen – tutustu myös arkikuntoutuksen asiantuntijapalveluihin.

Arkikuntoutuksen arviointi

Arkikuntoutuksessa hyödynnetään COPM-arviointimenetelmää, jossa asiakas itse arvioi, kuinka hyvin kokee suoriutuvansa arjen toimista ja kuinka tyytyväinen asiakas on suoriutumiseensa. Arviointi toteutetaan sekä arkikuntoutusjakson alussa että lopussa, ja sen avulla saadaan tietoa kuntoutumisjakson vaikutuksista asiakkaan näkökulmasta. Arkikuntoutusjakso kestää enintään 3 kuukautta.